തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പല്‍ വൈസ്‌ ചെയര്‍മാനായി യു ഡി എഫിലെ സി.കെ. ജാഫറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.timely news image

.തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പല്‍ വൈസ്‌ ചെയര്‍മാനായി യു ഡി എഫിലെ സി.കെ. ജാഫറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. Kerala

Gulf


National

International