അകവും പുറവും ഇലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രശലഭം കൗതുകമായി. പുറപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ അഡ്വ. റെനീഷ്‌ മാത്യുവിന്റെ കുണിഞ്ഞിയിലുള്ള പുരയിടത്തിലാണ്‌ ചിത്രശലഭത്തെ കണ്ടെത്തിയത്‌.timely news image

അകവും പുറവും ഇലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രശലഭം കൗതുകമായി. പുറപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ അഡ്വ. റെനീഷ്‌ മാത്യുവിന്റെ കുണിഞ്ഞിയിലുള്ള പുരയിടത്തിലാണ്‌ ചിത്രശലഭത്തെ കണ്ടെത്തിയത്‌. Kerala

Gulf


National

International