മലങ്കര എസ്റ്ററ്റിൽ തൊഴിലാളികൾ പണിക്കിറങ്ങില്ലtimely news image

മുട്ടം: വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മലങ്കര എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ ഇന്നു മുതൽ പണിക്കിറങ്ങില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു.20 ശതമാനം വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ,ബാക്കി വേതനത്തിന്റെ 50 ശതമാനം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം എന്നും ബാക്കി 50 ശതമാനം റബർ വില 130 ൽ എത്തിയാൽ നൽകാം എന്നുമാണ് മാനേജ്മെന്റ് തൊഴിലാളികളെ അറിയിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിക്കിറങ്ങാതെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് .Kerala

Gulf


National

International