തൊടുപുഴയിൽ കെട്ടിടവും അണ്ണായിക്കണ്ണത്ത് ഒരേക്കർ സ്ഥലവും വിൽപ്പനക്ക്timely news image

തൊടുപുഴയിൽ  കെട്ടിടവും  അണ്ണായിക്കണ്ണത്ത് ഒരേക്കർ സ്ഥലവും  വിൽപ്പനക്ക്  ഫോൺ /9633038444 . തൊടുപുഴ  എസ് എൻ  ഡി പി  ഓഫീസിനു  എതിർവശത്തു രണ്ട്  സെന്റ് സ്ഥലവും  കെട്ടിടവും ,പട്ടയംകവല അണ്ണായിക്കണ്ണത്ത് ഒരേക്കർ  സ്ഥലവും  വീടും  വിൽപ്പനക്ക് .പ്ലോട്ട് തിരിച്ചും  ലഭ്യമാണ് .Kerala

Gulf


National

International