വണ്ണപ്പുറം ടൗണിൽ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് .timely news image

വണ്ണപ്പുറം ടൗണിൽ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് ഫോൺ /9207939032 . വണ്ണപ്പുറം ടൗണിൽ നിന്നും 200 മീറ്റർ അകലത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ 20 സെന്റ് ഹവ്സ് പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനക്ക് .Kerala

Gulf


National

International