തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ മഹിളാകോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ലതിക സുഭാഷ് സംസാരിക്കുന്നു .timely news image

തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ  മഹിളാകോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ലതിക സുഭാഷ് സംസാരിക്കുന്നു .Kerala

Gulf

  • ത്യാഗസ്മരണയിൽ അറഫാ സംഗമം


    മിനാ: ത്യാഗസ്മരണ പുതുക്കി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സംഗമത്തിന് അറഫാ മൈതാനം സാക്ഷിയായി. മിനായിൽ രാപ്പാർത്ത ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഹാജിമാർ


National

International